Tuleohutusalase
dokumentatsiooni koostamine

Enesekontrolli tuleohutusaruanne 

Tuleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas 31. märtsiks asukohajärgsele päästekeskusele. Enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine eeldab teie asutuse või ettevõtte tuleohutusalase hooldusdokumentatsiooniga tutvumist, mille alusel koostatakse enesekontrolli tuleohutusaruanne, mille esitame teie eest kohalikule päästekeskusele kooskõlastamisele ning lõpptulemusel saab omanik meiepoolse tagasiside objekti olukorrast. Meie tagasisidega saab kaasa ainulaadse meelespea, mis aitab omanikul planeerida erinevate tuleohutusalaste hoolduste õigeaegset läbi viimist.  

Tulekahju korral tegutsemise plaan 

Tulekahju korral teguemise plaan on ettevõtte/asutuse töötajatele mõeldud juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral käitumist võttes arvesse asutuse tuleohutusalaseid iseärasusi.  

Pakume vastavalt teie vajadusele olemasoleva tulekahju korral tegutsemise plaani ülevaatamise ja korrigeerimise või koguni uue plaani koostamise teenust. 

PS! Ettevõte peab muutma või täiendama tuleohutusplaani, kui selles esineb puudusi või see ei täida oma eesmärki. Plaani muudetakse näiteks ka ehitise või selle kasutamise muutumisel, tuleohutusplaani reguleerivate õigusaktide muutumisel jne. 

Evakuatsiooniplaan 

Iga tulekahju korral tegutsemise plaani juurde kuulub evakuatsiooniskeem ehk evakuatsiooniplaan. Juhul, kui sul on olemas tulekahju korral tegutsemise plaan, kui puuduvad skeemid või skeemid vajavad uuendust, siis saab need tellida meilt. Joonestame evakuatsiooniskeeme nii olemasolevatele digiprojektidele kui ka paberil olevatele hoone joonistele, mis eelnevalt digitaliseeritakse. Kui teil puuduvad igasugused hoone joonised, siis saame teostada hoone mõõdistused, mille tulemusel evakuatsiooniplaanid valmivad.  

Põlevmaterjali ladustamise paan 

Kui territooriumil ladustatakse põlevmaterjali rohkem kui 1000 m3, koostatakse objektil territooriumi kohta põlevmaterjalide ladustamise plaan, mis hõlmab nii skeemi kui tekstiosa. Plaan kooskõlastatakse asukohajärgse päästekeskusega. 

Suurte kinnistute asendiplaan 

Koostame suurematele objektidele enamasti sissesõiduteele paigaldatavaid territooriumi asendiplaane. Asendiplaanidel näidatakse ära hoonete, laoplatside, laadimisalade asukohad. Lisaks märgitakse ka tuletõrje veevõtukohad, alajaamad, ohtlikud tööpiirkonnad ja muu, mis kliendiga koostöös välja töötatakse.  

Operatiivkaart 

Operatiivkaart on kompaktne vaade ehitise tehniliste andmete, ehitises asuvate tuleohutuspaigaldiste ja muu olulise kohta, mis on abiks päästemeeskonnale sündmuse lahendamisel. 

Operatiivkaart peab olema järgmistes hoonetes: 

  • enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõttes; 
  • kümne- ja enamakorruselise hoone kohta; 
  • kultuuriväärtusliku hoone kohta; 
  • hoone kohta, milles hoitakse mälestisi. 

Koostame teie hoone operatiivkaardi, mille kooskõlastame Päästeametiga.  Kooskõlastatud operatiivkaardis kajastatud andmed kajastab Päästeamet oma andmeregistris, mis on nähtav sündmusele reageerivale päästemeeskonnale. Samuti väljastame operatiivkaardi teile, et saaksite selle paigaldada oma hoone päästemeeskonna sisenemisteele või infopunkti. 

Soovid pakkumist?